Get Adobe Flash player

Kategorie

Ubezpieczenia:

System reklamy TestArchiwum

Stock PhotosKażdy typ ubezpieczenia ma swoje własne terminy, swoje wskazania, co do tego, na jaki okres mogą być zawierane umowy ubezpieczeniowe pomiędzy ubezpieczycielem i osoba ubezpieczająca, którzy są każdorazowo stronami takiej umowy ubezpieczeniowej. Księgowość Warszawa Również w przypadku ubezpieczeń na życie takie terminy, okresy ubezpieczenia są przewidziane. Ubezpieczenia życiowe mogą być zawierane albo na czas określony i wtedy z reguły przewidziany okres ubezpieczeniowy wyraża się w pełnych latach. W takich sytuacjach może okres ubezpieczeniowy trwać od 1 roku do 25 lat. Oczywiście każdorazowo okres ubezpieczeniowy ubezpieczenia na życie może trwać również dłużej. Druga opcja przy wskazywaniu okresu ubezpieczenia w umowach ubezpieczeniowych na życie to okres trwający do końca życia osoby ubezpieczonej. Każdorazowa decyzja o wyborze okresu ubezpieczeni ma decydujące znaczenie dla wypłaty świadczenia osobom uposażonym. W przypadku ubezpieczenia czasowego, aby świadczenie zostało wypłacone śmierć musi nastąpić w okresie objętym ubezpieczeniem. Jeżeli ubezpieczony przeżyje okres ubezpieczenia ubezpieczyciel nie musi spełniać świadczenia. Natomiast w przypadku ubezpieczenia na całe życie zakład ubezpieczeń zawsze musi wypłacić świadczenie na wypadek śmierci osoby ubezpieczonej. Każdorazowa, więc nasza decyzja na temat tego, jakie ubezpieczenie wybrać okazuje się bardzo ważna.

115-300xn-n-nNatomiast w przypadku ubezpieczeń na życie wypłacane przez zakład ubezpieczeń świadczenie nie ma charteru odszkodowawczego. W ubezpieczeniach na życie wysokość świadczenia w zależności od tego, jak została zawarta umowa może być stale, ale może też być zmienne. W przypadku śmierci osoby ubezpieczonej, w razie zajścia wypadku przewidzianego w umowie ubezpieczenia świadczenie pieniężne otrzymuje ktoś inny niż osoba ubezpieczona. Dlatego też osoba ubezpieczona może wskazać osobę uposażoną do otrzymania sumy ubezpieczenia na wypadek śmierci osoby ubezpieczonej. Świadczenie takie może być płatne jednorazowo w postaci renty dożywotniej, jak również może być wypłacone w postaci renty terminowej. Zdarza się również taka sytuacji, iż wypłacane świadczenie obejmuje nie tylko sumę ubezpieczenia, na jaką została zawarta dana umowa ubezpieczeniowa pomiędzy ubezpieczycielem i osoba ubezpieczającą. Czasem również świadczenie obejmuje swoim zasięgiem udział w zyskach towarzystw ubezpieczeniowych. Występuje to wtedy w formie podwyższenia sumy ubezpieczenia lub też w formie obniżenia wysokości składek osoby ubezpieczonej. Czasem nawet w formie skrócenia okresu płacenia składek. Każdorazowo, więc świadczenie wypłacane w przypadku wypadku ubezpieczeniowego nie tylko obejmuje świadczenie pieniężne, ale również każdorazowo może zostać ono powiększone.

3828_parasolNiezbędnym elementem każdego ubezpieczenia, jak i każdej umowy ubezpieczeniowej jest składka. Osoba, która chce się ubezpieczyć niezależnie czy w grupie ubezpieczeń osobowych, czy też ubezpieczeń majątkowych poprzez umowę ubezpieczenia zobowiązuje się do zapłaty składki. Jest elementem konieczny, gdyż brak ujęcia zobowiązania do wpłaty składki w umowie ubezpieczenia powodowałby bark możliwości takiego nazywania tej umowy. Każdorazowo, więc należy jednak pamiętać, iż bez składki nie można mówić o umowie ubezpieczenie, gdyż jest to jej element niezbędny do jej zawarcia. Wysokość składki w ubezpieczeniach na życie może być stała przez cały okres trwania ochrony ubezpieczeniowej, lub też może być zmienna. Wszystko uzależnione jest od tego, jaki mamy rodzaj polisy. W ubezpieczeniach na życie składki są płacone przeważnie rocznie lub tez miesięcznie w ciągu całego okresu ubezpieczenia. Czasem mogą być płacone jednorazowo, z góry za cały okres ubezpieczenia. Każdorazowo wysokość składki w ubezpieczeniach na życie jest uzależniona od bardzo wielu różnych czynników. Wysokość zależy nie tylko od tego, jaki rodzaj ubezpieczania mamy wykupione, ale również jest zawsze zależne od sumy ubezpieczenia. Ponadto zawsze na jej wysokość wpływ mają wiek i płeć ubezpieczonego, stan jego zdrowia, charakter wykonywanej pracy a także tryb życia.

32846Każdorazowo ubezpieczenia wszelkiego rodzaju różnią się między sobą tym, jaki jest przedmiot ubezpieczenia, który może w nich być ubezpieczany. W przypadku ubezpieczeń na życie przedmiotem ubezpieczenie jest ludzkie życie. Czasem przedmiotem ubezpieczenia w ubezpieczeniach na życie jest również zdrowie osoby ubezpieczonej. Można ubezpieczyć się na wypadek śmierci, jak również można ubezpieczyć się od dożycia przez nas oznaczonego wieku. Każdorazowo podpisanie umowy ubezpieczeniowej na życie, wykupienie polisy na życie poprzedzone zostaje wypełnieniem ankiety, swoistego wywiadu medycznego, a w razie potrzeby poprzedza ja również badanie lekarskie. Każdorazowo zakład ubezpieczeń może podnieść zarzut do osoby ubezpieczone, iż podała ona nieprawdziwe informacje na temat swojego stanu zdrowia, co przejawia się na przykład w zatajeniu choroby. W takiej sytuacji może ubezpieczyciel wypowiedzieć umowę osobie ubezpieczonej. Zazwyczaj umowa ubezpieczenia indywidualnego dotyczy jednej osoby ubezpieczonej, ale funkcjonują również ubezpieczenia na dwoje lub nawet więcej „żyć” płatne w przypadku pierwszej śmierci wśród osób objętych ubezpieczeniem lub ostatniej. Wyróżniamy również ubezpieczenia grupowe. Natomiast nigdy w ubezpieczeniach grupowych nie przeprowadza się badan lekarskich badań lekarskich.

38837Przy ubezpieczeniach od następstw nieszczęśliwych wypadków, czyli skrótowo ujmowanych, jako NWW można ubezpieczyć się od takich wypadków, jakimi są: uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, lub śmierci w skutek nieszczęśliwego wypadku. Są to zazwyczaj sytuacje, na które nigdy nie jesteśmy przygotowani, dlatego idealną opcją jest ubezpieczenie się od nich. Jest to jedna z kategorii ubezpieczeń osobowych, których przedmiotem ubezpieczenia, są dobra osobiste człowieka, różnią się, więc one od ubezpieczeń majątkowych, Każdorazowo należy pamiętać, iż ubezpieczenia osobowe są główną i szczególna kategorią ubezpieczeń, w której ochronie zostaje poddane to, co człowiek podsiada najcenniejsze, czyli jego życie. W ubezpieczeniach następstw nieszczęśliwych wypadków zapewniają ochronę w trudnych sytuacjach życiowych. NWW są to następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na uszkodzeniu ciała, powodujące stały uszczerbek na zdrowiu lub śmierci osoby ubezpieczonej. Każdorazowo składka, jaką każda osoba ubezpieczone jest zobowiązana zapłacić jest zróżnicowana od tego, jaki mamy wykupiony wariant ubezpieczenia a ponadto również wpływ na nią ma wykonywany przez nas zwód oraz suma ubezpieczeni, na jaką mamy podpisaną umowę ubezpieczenia z naszym ubezpieczycielem. NWW nie obejmują jednak wszelkich stanów chorobowych a w szczególności nie obejmują swoim zasięgiem wszelkich chorób zawodowych.

68784Każdorazowo wśród zawieranych umów ubezpieczenia na życie można wyróżnić ubezpieczenie wykupywane przez ubezpieczającego na jakiś czas, czyli tak zwane ubezpieczenie czasowe. Ponadto można wskazać również wymienić ubezpieczenia na całe życie, które nie mają żadnego limitu. Różnica między nimi jest zasadnicza. Polega ona na tym, iż w przypadku ubezpieczenia czasowego, aby świadczenie zostało wypłacone śmierć musi nastąpić w okresie objętym ubezpieczeniem. Jeżeli ubezpieczony przeżyje okres ubezpieczenia ubezpieczyciel nie musi spełniać świadczenia. Natomiast w przypadku ubezpieczenia na całe życie zakład ubezpieczeń zawsze musi wypłacić świadczenie na wypadek śmierci osoby ubezpieczonej. Każdorazowa, więc nasza decyzja na temat tego, jakie ubezpieczenie wybarw okazuje się bardzo ważne. Są oczywiście sytuacje, w których ubezpieczenie czasowe jest wykupywane i opłacalne. Jednakże każdorazowo ubezpieczenie na całe życie daje nam jedynie gwarancję wypłaty świadczenia przez zakład ubezpieczeń. W tym drugim wypadku można wyróżnić dwa warianty tego, jak mogą być płacone składki. Po pierwsze składka może być płacona jedynie przez jakiś czas, okresowo, lub też może być ona płacona do końca życia ubezpieczonego. Każda umowa ubezpieczenia na życie, jej odpowiedni wybór niosą za sobą poważne konsekwencje dla nie tylko ubezpieczonego, ale dla całej jego rodziny.

p002_0_1Ubezpieczenia na życie to nie tylko podstawowa kategoria tych ubezpieczeń, jakimi są tradycyjne ubezpieczenia na życie. Te tradycyjne ubezpieczenia na życie dzielą się na ubezpieczenia okresowe i na ubezpieczenia na całe życie. Oprócz nich można wymienić szereg innych, które zajmują pozycję równorzędną jak tradycyjne. Wśród nich można wskazać takie jak: ubezpieczenia posagowe, zaopatrzenia dzieci, ubezpieczenia na życie związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, które dzielą się na część związana z tradycyjnym ryzykiem ubezpieczeniowym i część odrębnie inwestowaną. Ponadto do kategorii ubezpieczeń na życie zaliczane są ubezpieczenia rentowe, w których w zamian za zapłatę składki zakład ubezpieczeń zobowiązuje się do wypłacenia renty. Oprócz tych kategorii wyróżnia się również ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe, jeśli są uzupełnieniem poprzednich kategorii. Większość z nich może występować zarówno, jako ubezpieczenia indywidualne, jak i jako ubezpieczenia grupowe. Każdorazowy wybór ubezpieczenia, które chcemy wykupić powinien być podyktowany zdrowym rozsądkiem, gdyż to, na jakie ubezpieczenie się zdecydujemy ma ogromy wpływ nie tylko dla nas i na nasze życie, ale również dla całej naszej rodziny. Dlatego też szeroki wybór kategorii ubezpieczeń znacznie powinien nam to ułatwić, gdyż jest to szeroki pakiet, w którym każdy powinien znaleźć coś odpowiedniego dla siebie i dla swojej rodziny.

pzu katowice, ubezpieczenia katowice, dom i mieszkanieUbezpieczenia ochronno-inwestycyjne jest to jedna z kategorii ubezpieczeń, jakie mamy do wyboru decydując się na wykupienie ubezpieczenia na życie. Jest to opcja idealna, gdyż łączy najlepsze cechy zarówno ubezpieczeń ochronnych, które charakteryzują się tym, iż spełniają one swoje funkcje poprzez zapewnienie zaplecza finansowego naszych rodzin i bliskich nam osób. Polisa, więc chroni te osoby, które wskażemy. Natomiast ubezpieczenia inwestycyjne charakteryzują się tym, iż ich celem nie jest raczej zapewnianie ochrony ubezpieczeniowej a raczej pomnażanie kapitału. Dlatego też ochrona jest tutaj minimalna, co pozwala na inwestowanie większej części składki i w ten sposób na pomnażanie kapitału. Dzięki łączeniu tych najlepszych cech z każdej grupy ubezpieczeń ubezpieczenie ochronno- inwestycyjne staje się opcją optymalną. Nie dziwi, więc, iż są to najczęściej kupowane polisy w naszym kraju. Ubezpieczenia ochronno inwestycyjne podobnie jak w pozostałych ubezpieczeniach tego rodzaju za przedmiot ubezpieczenia mają życie osoby ubezpieczonej, a jednocześnie spełniają one funkcję oszczędnościową. Funkcję ochronną można wzbogacić poprzez umowy dodatkowe. Do tej grupy ubezpieczeń możemy zaliczyć takie ubezpieczenia jak ubezpieczeni kapitałowe, ubezpieczenia posagowe, ubezpieczenia uniwersalne oraz ubezpieczenia z funduszem inwestycyjnym.

slider-ubezpieczenia1Jedną z kategorii ubezpieczeń, z rodzajów ubezpieczeń są ubezpieczenia inwestycyjne. Ich cecha szczególną jest to, iż ochrona ubezpieczeniowa w tym przypadku jest minimalna. Ich celem nie jest raczej zapewnianie tej ochrony ubezpieczeniowej a raczej pomnażanie kapitału. Dlatego tez ochrona jest tutaj minimalna, co pozwala na inwestowanie większej części składki i w ten sposób na pomnażanie kapitału. Celem tego typu ubezpieczeń jest gromadzenie środków finansowych. Każdorazowo jednak wypłata oszczędności, które zostały zgromadzone na naszych kontach może mieć miejsce w poszczególnych okolicznościach. Miedzy innymi taka okolicznością jest śmierć osoby ubezpieczonej w okresie ważności ubezpieczenia, koniec roku ubezpieczenia określonego w polisie a także rozwiązanie umowy w trakcie jej trwania. Każdorazowe korzyści, jakie osoba ubezpieczona może odnieść w tego typu ubezpieczeniach to oczywiście pomnożenie swojego kapitału, co będzie stanowić doskonały i idealny dodatek do emerytury. Dodatkowo jest to pomnażanie kapitału, inwestycja z pomocą profesjonalistów, osób, które najlepiej się na tym znają. Pozwoli nam to, więc na osiągnięcie optymalnych zysków nawet, jeśli nie znamy rynku finansowego. Każdorazowa decyzja, więc o wyborze odpowiedniego dla nas ubezpieczenia powinna być dyktowana naszymi potrzebami.

ubezpieczenia-nieruchomosciKażdorazowo należy pamiętać, iż ubezpieczenie życie, ubezpieczenia na życie to ubezpieczenie ochronne. Przedmiotem, więc ubezpieczenia ochronnego jest nasze życie. W tym przypadku wypłata świadczenia na wypadek śmierci ma miejsce jedynie wtedy, kiedy wypadek ubezpieczeniowy ma miejsce w okresie obowiązywania polisy ubezpieczeniowej. Dlatego też osoba ubezpieczona może wskazać osobę uposażoną do otrzymania sumy ubezpieczenia na wypadek śmierci osoby ubezpieczonej. Osób uposażonych może być więcej, w każdym jednak wypadku, jeśli ubezpieczony wskazał więcej niż jedną osobę uprawioną do otrzymania sumy ubezpieczenia a nie wskazał, jaki jest udział każdej z nich, to przyjmuje się wtedy, iż udział ten jest równy. W tym momencie ujawnia się, więc cecha tego ubezpieczenia, czyli ochrona. Spełnia ono swoje funkcje poprzez zapewnienie zaplecza finansowego naszych rodzin i bliskich nam osób. Polisa, więc chroni te osoby, które wskażemy. Ubezpieczenie ochronne może występować w dwóch rodzajach, a są nimi ubezpieczenie terminowe na życie jak również ubezpieczenie na całe życie. Dzięki więc ubezpieczeniu ochronnemu, jakim jest ubezpieczenie naszego życia możemy zapewnić zabezpieczenie finansowe naszej rodzinie najtańszym z możliwych kosztów. Ponadto każdej osobie ubezpieczonej takie ubezpieczenie ochronne, ubezpieczenie na życie daje komfort psychiczny i poczucie bezpieczeństwa.